Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Het doel van de onderhavige bepalingen bestaat erin de voorwaarden te definiëren volgens dewelke MAD u toegang verleent tot haar website.
Door deze site te gebruiken en/of te raadplegen, aanvaardt u alle onderhavige bepalingen onvoorwaardelijk, volledig en volkomen.

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie die deze website bevat, wordt louter informatief en indicatief meegedeeld.
MAD weigert enige aansprakelijkheid in het geval van fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheid met betrekking tot de informatie.
MAD kan ook niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van om het even welk technisch probleem dat de verspreiding van haar website verstoort. Hetzelfde geldt voor enige wijziging, onderbreking, opschorting of verwijdering van deze website.
MAD kan voorts niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken en in het algemeen voor enig voorval dat verband houdt met de website.

LINKS EN DOORVERWIJZINGEN

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en doorverwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend indicatief tot uw beschikking gesteld. MAD kan in geen geval de kwaliteit en/of de volledigheid waarborgen van de informatie die deze websites en informatiebronnen bevatten. MAD weigert enige aansprakelijkheid voor de directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie die andere websites of informatiebronnen waarnaar deze website doorverwijst, bevatten.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Het gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel intellectuele-eigendomsrecht op de inhoud ervan.
Alle teksten, foto's, video's, gegevens, posters, logo's, merken en andere elementen die worden weergegeven op de website zijn voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften die van toepassing zijn op het gebied van intellectuele eigendom.
In dit opzicht is enkel gebruik voor privé-doelstellingen toegestaan.
Enig ander onwettig gebruik van een deel van of de hele website (piraterij, namaak, enz.) kan aanleiding geven tot vervolging in overeenstemming met de geldende wetgeving.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens van de gebruiker die worden opgenomen in de bestanden van MAD en worden ontvangen naar aanleiding van een informatieverzoek, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 
Elke gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig te laten rechtzetten door contact op te nemen met de webmaster.
 

© MAD - Brussels Fashion and Design Platform 2018

MAD- Brussels Fashion and Design Platform
Nieuwe Graanmarkt 10
1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 880 85 62